|

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN USILK CITY TRONG THÁNG 11/2012 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG 12/2012

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN USILK CITY TRONG THÁNG 11/2012

VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG 12/2012

 

I. Kết quả thực hiện xây dựng tại dự án Usilk City tính đến hết ngày 30/11/2012:

1. Phần thi công kết cấu:

a) Trong các toà tháp:       

– Tòa 101: Đã tập kết vật tư: xà gồ, cốp pha, cốt thép, bắt đầu thi công sàn mái 1

            – Tòa 103: Đã tập kết vật tư: xà gồ, cốp pha, cốt thép, bắt đầu thi công sàn mái 1

            – Tòa 105: Lắp dựng coppha, cốt thép và thi công bê tông cột vách B1 ( Đạt 30% khối lượng công việc)

            – Tòa 108: Đã thi công móng cẩu tháp, chuẩn bị lắp dựng cẩu tháp để thi công kết cấu

sàn L6

b) Tầng hầm ngoài nhà:

            · Khu CT1:

                        – Thi công xong bê tông sàn L1 đấu nối 101 (khu vực giáp cẩu tháp)

                        – Thi công bê tông ram dốc tháp 101 và sàn B2 giáp đường tuyến 21: Đ ã dọn

dẹp vệ sinh, chuẩn bị lắp dựng cốt thép

                        – Thi công bê tông sàn L1 đấu nối 102 (khu vực giáp đường Lê văn Lương): Đã

lắp dựng xong cốp pha, chuẩn bị lắp dựng cốt thép

                        – Thi công xong bê tông sàn L2 đấu nối 102 khối thương mại.

                        – Thi công sàn B2  giáp tháp 103 và 104: Đã dọn dẹp vệ sinh công nghiệp, đang gia công thép

                        – Lắp dựng cốt thép và thi công bê tông sàn B2 vực khối đế CT1: Đã lắp dựng xong 50% cốt thép

                        – Di chuyển vận thăng 101 lên sàn L1: Chờ thi công xong kết cấu sàn L1 đấu

nối T101 để di chuyển vận thăng

 

            · Khu CT4:

                        – Lắp dựng coppha, cốt thép và Thi công bê tông sàn dải đổ sau đấu nối 108:

Tạm dừng thi công

                        – Thi công cột L1 khu vực cầu 3 (giữa tháp 107 và 108), số lượng 34 cột: Đã lắp dựng cốp pha 8 cột và cốt thép 15 cột

– Thi công bê tông sàn B1 và vách B1 trục X77-X84: Đã lắp dựng xong cốt

thép, cốp pha

                        – Lắp dựng cẩu tháp, vận thăng tháp 108: Đã đổ bê tông móng cẩu tháp

2. Phần hoàn thiện và cơ điện:

2.1 Khu CT1:

a) Tòa 101:

· Công tác hoàn thiện:

– Xây tường bao đến tầng L23, tường ngăn căn hộ bằng gạch nhẹ L5- L17

– Trát ngoài khu vực skygarden đến L20.

– Trát lõi thang và sảnh thang máy L5-L22

· Công tác Cơ điện:

– Ống điện trên tường: L5-L14 hoàn thành đạt 75% khối lượng công việc

– Ống điện trên trần: L5-L14 hoàn thành đạt 20% khối lượng công việc

– Đang triển khai công tác lấy dấu, cắt gạch tầng 17. 18

 

– Lấy dấu cắt gạch tại các tầng  19. 20, 21, 22

b) Tòa 102:

· Công tác hoàn thiện:

  Xây tường bao và ngăn căn hộ đến L28

– Trát tường căn hộ đến L25

– Trát lõi thanh và hành lang L5-L28

– Trát tường ngoài khu vực Sky- Garden tầng L9-L13

· Công tác lắp đặt hệ thống cơ điện:

– Ống điện trên tường và trần: L13 hoàn thành đạt 100% khối lượng công việc

– Ống điện trên tường: L5-L24 hoàn thành đạt 90% khối lượng công việc

– Ống điện trên trần: L5-L12 hoàn thành đạt 80%; L14-L24 hoàn thành đạt 90% khối lượng công việc

· Cấp thoát nước:

– L5-L8 hoàn thành đạt 100% khối lượng công việc

– L10-L12 hoàn thành đạt 50% khối lượng công việc

– L14-L16 hoàn thành đạt 60% khối lượng công việc               

– L18 hoàn thành đạt 85% khối lượng công việc

– L19-L20 hoàn thành đạt 100% khối lượng công việc

– L21, 22, 25, 26 hoàn thành 100% khối lượng công việc

– Đang triển khai công tác lấy dấu và cắt gạch tầng L27, 28 khối lượng công việc

c) Tòa 103:

· Công tác hoàn thiện:

– Xây tường bao đến L28, tường ngăn căn hộ L5-L24

· Công tác lắp đặt hệ thống cơ điện:

– Ống điện trên tường: L5-L8, L10-L12, L14-L17 hoàn thành đạt 90% khối lượng công việc

– Ống điện trên trần: L5-L8 hoàn thành đạt 25%; L10, 15, 16 hoàn thành đạt 75% khối lượng công việc

– Đang triển khai công tác lấy dấu cắt gạch tầng L20 và L21

· Cấp thoát nước trên tường và trần:

– Tiến hành công tác lắp đặt ống cấp thoát nước trong căn hộ tầng 19, 20, 21.

– Lấy dấu cắt gạch các tầng 22, 23, 24, 25. đạt 70% khối lượng công việc

· Công tác lắp đặt hệ thống cơ điện:

Hoàn thiện công tác cơ điện trên trần và trong tường từ L5- L15, L18-L28.

Triển khai thi công ống gió phần căn hộ.

Triển khai thi công hệ thống cấp thoát nước trục chính.

Triển khai thi công hệ thống cấp thoát nước trong căn h

Thi công lắp đặt hệ giá đỡ và thanh dẫn hướng thang máy.

d) Toà nhà 106: Đã thi công xây thô và lắp đặt hệ thống ống chờ cơ điện trong bê tông đến tầng L5.

e) Tòa 107: Đã thi công xây thô và lắp đặt hệ thống ống chờ cơ điện trong bê tông đến tầng L5

II. Kế hoạch thực hiện xây dựng tại dự án Usilk City trong tháng 12/2012:

1. Phần thi công kết cấu:

a) Trong các toà tháp:

– Tòa 101: Lắp dựng coppha, cốt thép và thi công bê tông sàn mái 1

            – Tòa 103: Lắp dựng coppha, cốt thép và thi công bê tông sàn mái 1

            – Tòa 105: Lắp dựng coppha, cốt thép và thi công bê tông cột vách B1

– Tòa 108: Lắp dựng cần trục tháp

b) Tầng hầm ngoài nhà:

            · Khu CT1:

– Thi công bê tông ram dốc tháp 101 và sàn B2 giáp đường tuyến 21

                        – Thi công bê tông sàn L1 đấu nối 102 (khu vực giáp đường Lê văn Lương)

                        – Thi công xong bê tông sàn L3 đấu nối 102 khối thương mại.

                        – Thi công sàn B2,B1  giáp tháp 103 và 104

                        – Lắp dựng cốt thép và thi công bê tông sàn B2 vực khối đế CT1

                        – Di chuyển vận thăng 101 lên sàn L1

            · Khu CT2

                        – Lắp dựng coppha, cốt thép và Thi công bê tông sàn B1 đấu nối 105

            · Khu CT4:

                        – Thi công cột L1 khu vực cầu 3 (giữa tháp 107 và 108), số lượng 34 cột

– Thi công bê tông sàn L1 và cột, vách B1 trục X77-X84 tiếp giáp cần trục tháp T108

 

2. Phần hoàn thiện và cơ điện:

a) Tòa 101:

· Công tác hoàn thiện:

– Hoàn thiện xây tường căn hộ đến tầng L23.

– Trát tường căn hộ L5- L20, Trát ngoài khu vực skygarden đến L25.

– Chống thấm vệ sinh L5-L15

– Triển khai lắp đặt cửa sổ và tấm ốp nhôm

· Công tác Cơ điện:

– Chuyển hồ sơ, bản vẽ hoàn công tầng L5, L6 ra BIDV

– Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu tầng 7.

– Tiến hành công tác lắp đặt ống cấp thoát nước trong căn hộ tầng 8.

– Lấy dấu cắt gạch các tầng 15, 16, 17, 18, 19, 20.

– Tiến hành công tác lắp đặt ống chờ trong căn hộ tầng  17. 18 và công tác lấy dấu cắt gạch tại các tầng  19. 20, 21, 22

b) Tòa 102:

· Công tác hoàn thiện:

– Hoàn thiện xây tường và kết cấu giàn hoa tầng mái.

– Kết thúc trát tường căn hộ đến L28 và trát skygarden.

– Chống thấm vệ sinh L5-L15

– Triển khai công tác ốp lát căn hộ

– Triển khai công tác lắp đặt khung xương trần giả

– Triển khai lắp đặt cửa sổ và tấm ốp nhôm

· Công tác lắp đặt hệ thống cơ điện:

– Chuyển hồ sơ, bản vẽ hoàn công tầng L19, L20, L21, L22 25, 26 ra BIDV

– Tiến hành công tác lắp đặt ống cấp thoát nước trong căn hộ tầng 27, 28.

– Lấy dấu cắt gạch các tầng còn lại.

– Triển khai công tác lắp đặt ống 25, 26, 27, lấy dấu, cắt gạch, lắp đặt hệ thống ống  tầng 28.

c) Tòa 103:

· Công tác hoàn thiện:

– Kết thúc Xây tường tầng L7, L9, L13, L18 và L23 đến L28.

– Trát tường căn hộ L6-L22, Trát ngoài khu vực skygarden đến L25.

– Chống thấm vệ sinh L5-L15

· Công tác lắp đặt hệ thống cơ điện:

– Tiến hành công tác lắp đặt ống cấp thoát nước trong căn hộ tầng 19, 20, 21.

– Lấy dấu cắt gạch các tầng 22, 23, 24, 25.

– Tiến hành lắp đặt ống tại các tầng 20, 21.22, 23, 24,25.

Hà Nội ngày 23/11/2012        

                                                                                    Ban QLDA Khu đô thị mới Văn Khê

 

 

Similar Posts