Thông báo trả cổ tức năm 2008

Công ty cổ phần Sông đà Thăng Long trân trọng gửi đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và các cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện đăng ký và chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2008.

Download file ở đây

Similar Posts