THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010




C«ng ty Cæ phÇn

s«ng ®µ – th¨ng long

              

             Sè:    05 
/2010/TB –
CT- H§QT

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

 


               
Néi, ngµy 10 th¸ng 03 n¨m 2010

 

Th«ng b¸o

Chèt
danh s¸ch cæ ®«ng ®Ó tæ chøc häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2010

 

C¨n cø LuËt doanh
nghiÖp vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh;

– C¨n cø §iÒu lÖ tæ
chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ – Th¨ng Long ®­îc §¹i héi ®ång cæ
®«ng th«ng qua.

Héi ®ång qu¶n trÞ
C«ng ty Cæ phÇn S«ng §µ – Th¨ng Long xin tr©n träng th«ng b¸o tíi c¸c QuÝ vÞ cæ
®«ng vÒ viÖc chèt danh s¸ch cæ ®«ng vµ tæ chøc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng
niªn n¨m 2010 nh­ sau:

 

1.           
Tªn cæ phiÕu: Cæ
phiÕu C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ – Th¨ng Long (STL)

2.           
Lo¹i cæ phiÕu: Cæ
phiÕu phæ th«ng

3.           
MÖnh gi¸: 10.000
®ång/cæ phiÕu

4.           
Thêi gian chèt danh
s¸ch cæ ®«ng: ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2010

5.           
Môc ®Ých chèt danh
s¸ch cæ ®«ng:

Tæ chøc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2010:

              
Thêi gian tiÕn hµnh häp: 8h, ngµy 17/4/2010

              
§Þa ®iÓm häp: Trung t©m Nhµ mÉu – Khu ®« thÞ V¨n Khª –
Ph­êng La Khª – Hµ §«ng – Hµ Néi

              
Thµnh phÇn tham dù: TÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã tªn trong
danh s¸ch së h÷u cæ phÇn cña C«ng ty t¹i thêi ®iÓm chèt danh s¸ch (ngµy 25 th¸ng
03 n¨m 2010). Cæ ®«ng kh«ng thÓ ®Õn dù ®¹i héi cã thÓ uû quyÒn cho ng­êi kh¸c
tham dù vµ viÖc uû quyÒn ph¶i ®­îc lËp thµnh v¨n b¶n (theo mÉu cña C«ng ty cæ
phÇn S«ng §µ – Th¨ng Long).

              
Néi dung §¹i héi:

+       B¸o c¸o kÕt qu¶ SXKD n¨m 2009, ph­¬ng
h­íng, nhiÖm vô vµ kÕ ho¹ch n¨m 2010;

+       B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2009 (®· ®­îc kiÓm
to¸n), ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn;

+       B¸o c¸o ho¹t ®éng cña H§QT, Ban kiÓm so¸t;

+       C¸c néi dung kh¸c;

       C¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn cuéc häp sÏ
®­îc ®¨ng t¶i trªn Website cña C«ng ty

( www.songdathanglong.com.vn)

        §Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c tæ chøc, cæ
®«ng ®¨ng ký dù häp tõ ngµy 26/03/2010 ®Õn hÕt ngµy 10/04/2010 qua ®iÖn tho¹i,
fax hoÆc trùc tiÕp t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty theo ®Þa chØ:

Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh; C«ng
ty cæ phÇn S«ng §µ – Th¨ng Long

Khu §« thÞ míi V¨n Khª – Ph­êng
La Khª – Hµ §«ng – TP Hµ Néi.

§iÖn tho¹i: 04. 22470783;             Fax: 04. 33552978

Cæ ®«ng ®Õn dù häp xin
vui lßng mang theo CMND/ Hé chiÕu vµ GiÊy uû quyÒn (®èi víi tr­êng hîp ®­îc uû quyÒn).

Tr©n träng kÝnh mêi Quý
vÞ Cæ ®«ng ®Õn tham dù §¹i héi
!

 

                                                                      T/M Héi ®ång qu¶n trÞ

                                                                                       Chñ tÞch    

                                                                                  NguyÔn TrÝ Dòng

                                                              
                             (®·
ký)

Similar Posts