Tầm nhìn và sứ mệnh

Sông Đà – Thăng Long

      

Tầm nhìn:

          Chúng tôi mong muốn thương hiệu U là biểu tượng cho sự thành công, cho sức mạnh vượt qua mọi thử thách để đạt tới trình độ tiên phong trong khoa học quản lý và khoa học công nghệ.

Sứ mệnh:

Công ty CP Sông Đà Thăng Long và các đơn vị thành viên và liên kết luôn hướng tới mục tiêu:

– Dẫn đầu về công nghệ, thiết bị, máy móc thi công, sản xuất;

– Quan tâm cao nhất tới chất lượng sản phẩm dịch vụ;

– Môi trường làm việc thân thiện và công bằng cho cán bộ công nhân viên;

– Sự hài lòng cao nhất của khách hàng;

– Lợi nhuận cao nhất cho các cổ đông; 

– Quan hệ hợp tác lâu  dài, bền vững với các đối tác.

Sông Đà – Thăng Long

      

Tầm nhìn:

          Chúng tôi mong muốn thương hiệu U là biểu tượng cho sự thành công, cho sức mạnh vượt qua mọi thử thách để đạt tới trình độ tiên phong trong khoa học quản lý và khoa học công nghệ.

Sứ mệnh:

Công ty CP Sông Đà Thăng Long và các đơn vị thành viên và liên kết luôn hướng tới mục tiêu:

– Dẫn đầu về công nghệ, thiết bị, máy móc thi công, sản xuất;

– Quan tâm cao nhất tới chất lượng sản phẩm dịch vụ;

– Môi trường làm việc thân thiện và công bằng cho cán bộ công nhân viên;

– Sự hài lòng cao nhất của khách hàng;

– Lợi nhuận cao nhất cho các cổ đông; 

– Quan hệ hợp tác lâu  dài, bền vững với các đối tác.