Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

CỘNG HOÀ
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –
Tự do – Hạnh phúc

—————–

 

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ
PHẦN SÔNG ĐÀ THĂNG LONG

 

Kính gửi: Hội đồng
quản trị Công ty CP Sông Đà – Thăng Long

 

Tên cá nhân hoặc tổ
chức:……………………………………………………………..

CMTND/GPĐKKD số:……..………Ngày cấp: …/..…/  . ….Nơi cấp ………………

Địa chỉ thường trú/Trụ
sở:……………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………………..

Hiện đang sở hữu:……….cổ phần (Bằng chữ:………………………………………….)

Tương ứng ………………% vốn điền lệ của
Công ty.

          Sau
khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Công ty CP Sông Đà – Thăng Long, tôi (chúng tôi) xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

Tất cả các chi phí liên
quan tới việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần
Sông Đà – Thăng Long của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách
nhiệm.

Trân trọng cảm ơn!

……………., ngày …….tháng …….năm
2010

CỔ ĐÔNG HOẶC
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

                 
                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

————————————————————————————————–

Ghi chú:

– Quý cổ đông
vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự này bằng đường bưu điện hoặc bằng fax (số: 04.33552978)
tới Văn phòng công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long trước ngày 15/04/2010 (địa
chỉ: Khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội). Mọi vướng mắc xin liên hệ
tới số điện thoại 04.22470783 hoặc 0989.855.898.

– Nếu Quý cổ
đông uỷ quyền cho một người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy uỷ quyền kèm
theo Giấy xác nhận tham dự này (Giấy uỷ quyền được lập theo mẫu của Công ty)

Similar Posts