Mấu giấy uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

     CỘNG HOÀ XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
      GIẤY UỶ QUYỀN
            DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
            CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ – THĂNG LONG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long
Tên tôi là(tên cổ đôn hoặc tổ chức):…………………………..
Địa chỉ thường trú:…………………………………………….
Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD:………..Ngày cấp:……………….
Nơi cấp:……………………………………..
Tôi là Cổ đông sở hữu:………Cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà thăng Long.

NAY UỶ QUYỀN
Cho ông(bà):…………………………………………………….
Số CMND/Hộ chiếu:…………..Ngày cấp:……………Nơi cấp:………………..
Địa chỉ:……………………………….
Số điện thoại:……………………………………….
Đại diện tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2009, Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long.
Người đại diện theo uỷ quyền được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông.
Tôi xin cam kết chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Hà Nội, ngày….tháng…năm….

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN                                                                 NGƯỜI UỶ QUYỀN
     (ký,ghi rõ họ tên)                                                                                    (Ký,ghi rõ họ tên)

                                 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
                                                     (Ký,ghi rõ họ tên)

Similar Posts