Kết quả đợt phát hành riêng lẻ Trái phiếu Doanh nghiệp

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ THĂNG LONG
Địa chỉ trụ sở chính    : Khu đô thị mới Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
Tên trái phiếu        : STL
Loại trái phiếu        : Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi
Mệnh giá        : 10.000.000 VNĐ/Trái phiếu
Số lượng phát hành    : 30.000 trái phiếu
Tổng mệnh giá phát hành: 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
Thời hạn trái phiếu    : 03 năm
Hình thức trái phiếu    : Ghi sổ
Ngày phát hành     : 19/08/2009
Ngày đáo hạn        : 19/08/2012
Lãi suất: Lãi suất thả nổi trong đó lãi suất năm đầu tiên là 12,5%/năm, lãi suất các năm tiếp theo bằng bình quân lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả sau của 4 NHTM (BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank) + 4%/năm.     
Tài sản đảm bảo: Là tài sản hình thành từ vốn trái phiếu bao gồm căn hộ, siêu thị và các tài sản khác với tổng giá trị tối thiểu bằng 1,2 lần tổng giá trị trái phiếu phát hành.
Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ
Thanh toán gốc và lãi trái phiếu:
–    Lãi trái phiếu: được thanh toán 01 lần hàng năm vào ngày phát hành, bắt đầu sau 01 năm kể từ ngày phát hành. Trường hợp đến hạn trả lãi, chủ sở hữu trái phiếu không đến nhận thanh toán thì lãi trái phiếu được bảo lưu, không tính nhập gốc.
–    Gốc trái phiếu: được thanh toán một lần vào ngày trái phiếu đáo hạn.
Chuyển nhượng trái phiếu: Trái phiếu được tự do chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật.
Thông tin chi tiết có thể xem trong file đính kèm: Tải file tại đây

Similar Posts