Hai Công ty liên kết với Công ty CP Sông Đà – Thăng Long đã nộp hồ sơ… 1.Công ty cổ phần Sông Đà 1: Vốn điều lệ : 50,000,000,000 trong đó Công ty CP Sông Đà – Thăng Long nắm giữ 51% .

 2.Công ty cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long: Vốn điều lệ : 50,000,000,000 trong đó Công ty CP Sông Đà – Thăng Long nắm giữ 45% .

 Danh sách Công ty đã nộp hồ sơ xin niêm yết

                                                                                                                                                        (theo hnx.vn)

Similar Posts