|

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

 Kính gửi: Các Quý cổ đông của Công ty

Công ty Cổ phần Sông Đà-Thăng Long (địa chỉ trụ sở: Khu đô thị mới Văn Khê, 

La Khê, Hà Đông, Hà Nội) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại 

hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8h30 ngày 19/9/2014.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Trường Tiểu học Chu Văn An, Khu đô thị mới 

Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

3. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:

– Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD & 

Đầu tư năm 2014;

– Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty;

– Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán;  Phương 

án phân phối lợi nhuận năm 2013;

– Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017;

– Thông qua báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2013 và 

dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014;

– Thông qua Tờ trình đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014;

– Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường 

niên.

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty 

theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/5/2014 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

công bố; hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định kèm theo 

thông báo này.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông cần mang 

theo các giấy tờ sau:

5.1 Đối với cá nhân:

– Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

– Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy 

quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp 

(bản gốc) và giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm Thông báo này.

5.2 Đối với tổ chức:

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

– Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và 

Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy 

quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp 

(bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền 

(bản gốc) theo mẫu gửi kèm Thông báo này.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

nắm giữ từ ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục 

ít nhất sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ 

đông có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công 

ty trước 15h00 ngày 15 tháng 9 năm 2014.

7. Các tài liệu gửi kèm Thông báo.

– Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 

2014.

Trong trường hợp không có người đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội, quý cổ 

đông có thể uỷ quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên ban 

kiểm soát Công ty.

– Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của 

công ty tại địa chỉ: www.songdathanglong.com.vn. hoặc có thể nhận tại Văn phòng công 

ty – Toà nhà BT6 – 6 – Khu đô thị mới Văn Khê – La Khê – Hà Đông – Hà Nội.

8. Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham 

dự họp hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và gửi hoặc fax về trụ sở 

Công ty trước 15h00 ngày 15/9/2014 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Sông Đà-Thăng Long

Toà nhà BT6 – 6 – Khu đô thị mới Văn Khê – La Khê – Hà Đông – Hà Nội.

Số điện thoại: 04.22470783.  Fax: 04.33552978.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ 

phần Sông Đà – Thăng Long năm 2014.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Nơi nhận:                                                                                                                             

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Như Kính gửi ;                                                                                                                               CHỦ TỊCH

– Lưu : TC-HC.                                                                                                                         (Đã ký tên/đóng dấu)

                                                                                                                                                       Nguyễn Trí Dũng

Giấy mời họp

Giấy xác nhận

 

Similar Posts