Biên bản họp hội đồng quản trị thưởng niên Q1/2010

 

    Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long

——-ó——–

Số: 02/2010/BB-HĐQT

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010

 

                          

Biên bản cuộc họp hội đồng quản trị công ty

       Hôm nay, ngày 16/03/2010 tại Văn Phòng Công ty, khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp phiên định kỳ quí I năm 2010 dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Trí Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. Mục đích, nội dung cuộc họp:

1. Mục đích cuộc họp:

       Hội đồng quản trị Công ty họp để xem xét kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và một số nội dung khác theo đề nghị của Tổng giám đốc để trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

2. Các nội dung Hội đồng quản trị công ty xem xét bao gồm

·      Báo cáo của TGĐ về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

·      Phương án chi trả cổ tức năm 2009, phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty.

·      Thời gian để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

·      Một số nội dung khác theo đề nghị củaTổng giám đốc Công ty.

II. Thời gian, địa điểm họp:

1.        Thời gian: 8h30’ ngày 16/03/2010.

2.        Địa điểm: Văn Phòng Công ty – Khu đô thị vớiVăn Khê, Hà Đông, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự:

Thành viên Hội đồng quản trị

§ Ông: Nguyễn Trí Dũng                    – Chủ tịch HĐQT.

§ Ông: Nguyễn Chí Uy                       – Uỷ viên HĐQT.

§ Ông: Lại Việt Cường                        – Uỷ viên HĐQT.

§ Ông: Nguyễn Duy Kiên                   – Uỷ viên HĐQT

§ Ông: Lê Phú Chiến                           – Uỷ viên HĐQT.

Thành viên Ban kiểm soát:

§ Ông: Nguyễn Trọng Khánh            – Trưởng ban kiểm soát.

§ Ông: Nguyễn Đức Ngọ                    – Thành viên Ban kiểm soát.

§ Ông: Trần Việt Sơn                          – Thành viên Ban kiểm soát.

Ban Tổng giám đốc:

§ Ông Cao Châu Tuệ                           – Phó Tổng giám đốc Công ty.

§ Ông Phạm Xuân Diệu                      – Phó Tổng giám đốc Công ty.

§ Ông Nguyễn Đình Thuận                – Kế toán trưởng Công ty.

Thư ký HĐQT:

0             Ông Phạm Trường Giang

IV. Nội dung cuộc họp

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của TGĐ Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 đã được kiểm toán, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Tổng giá trị SXKD:1.010.379.501.000 đạt 131% so với kế hoạch điều chỉnh năm 2009 và đạt 162% so với nghị quyết của ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2009 đề ra.

Tổng doanh thu: 942.213.595.000 đạt 133% so với kế hoạch điều chỉnh năm 2009 và đạt 163% so với nghị quyết của ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2009 đề ra.

Lợi nhuận trước thuế: 55.595.037.000 đạt 138% so với nghị quyết của ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2009 đề ra .

Tỷ lệ trả cổ tức: 20%đạt 100% so với nghị quyết của ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2009 đề ra .

Thực hiện kế hoạch đầu tư: 2.008.860.114.000đồng đạt 136% kế hoạch năm 2009 điều chỉnh, đạt 206% so với nghị quyết của ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2009 đề ra.

2. Thông qua báo cáo của TGĐ Công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010 trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

2.1. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh  : 1.822.377.331.000đồng.

Trong đó: 

§ Giá trị xây lắp :441.684.539.000 đồng.

§ Giá trị kinh doanh nhà ở và hạ tầng : 1.317.175.033.000 đồng.

§ Giá trị kinh doanh khác  :      63.517.759.000 đồng.

2.2. Kế hoạch tài chính

– Doanh thu: 1.624.760.977.000 đồng

§ Doanh thu xây lắp :    401.531.399.000 đồng

§ Doanh thu kinh doanh nhà ở và hạ tầng: 1.165.486.161.000 đồng

§ Doanh thu kinh doanh khác :      57.743.417.000 đồng

– Tiền về tài khoản  : 1.697.000.000.000 đồng

– Nộp ngân sách  :    331.528.207.000 đồng

– Lợi nhuận   :    87.713.200.000 đồng

– Tỷ suất lợi nhuân/Doanh thu   :   5%

– Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu : 58%

– Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 20%

2.3. Kế hoạch và lao động và tiền lương:

Tổng số CBCNV dự kiến sử dụng          : 380 người

Thu nhập bình quân  : 6.000.000đồng/người/tháng.

2.4. Kế hoạch đầu tư: Tổng giá trị đầu tư    : 2.776.710.535.000 đồng

3. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng trình Đại Hội đông cổ đông thường niên năm 2010 :

Tổng số cổ phần phổ thông phát hành thêm: 5.000.000 cổ phần.

Mệnh giá:  10.000 đồng/ cổ phần.

Tổng số vốn điều lệ phát hành thêm  :50 tỷ đồng.

Hình thức tăng vốn:

+ Chi trả cổ tức năm 2009 bằng 20% Vốn điều lệ tương đương 2 triệu CP.

+ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty bằng 30% Vốn điều lệ tương đương 3 triệu cổ phần.

4. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 dự kiến vào ngày 17/04/2010. Hội đồng quản trị Công ty Giao cho Tổng giám đốc chuẩn nội dung cuộc họp để tổ chức đại hội thành công.

         Biên bản này được lập hồi 11h ngày 16/03/2010, các thành viên HĐQT tham dự họp thống nhất nội dung Biên bản ký tên.

Uỷ viên hội đồng quản trị công ty

Lại Việt Cường

Nguyễn Duy Kiên

Nguyễn Chí Uy

Lê Phú Chiến

 

Thư ký HĐQT

 

 

 

Phạm Trường Giang

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch

 

 

 NguyễnTrí Dũng

Nơi nhận:                                                                                                    

-UBCK nhà nước (B/c);

– Sở GDCK Hà Nội (B/c);

– Các TV HĐQT (B/c);

– BKS Công ty (P/h);

– TGĐ, Phó TGĐ (T/h);

– Các phòng ban Công ty (T/h);

– Lưu HĐQT, TCHC.                                          

Similar Posts